تفکیک زباله در مبدا

تفکیک زباله تر و خشک و تراکم و فشرده سازی زباله در مبدا تفکیک زباله تر و خشک و تراکم و فشرده سازی زباله در مبدا ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻌﺎر زﺑﺎﻟﻪ ﻃﻼی ﻛﺜﻴﻒ و ﺗﺤﻘﻖ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﻛﻨﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻔﻜﻴﻚ زﺑﺎﻟﻪ در ﻣﺒﺪا ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ چکیده در واﻗﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ راﻫﻲ ﺳﻄﻠﻬﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺷﺐ در ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ساکنان منازل بر سر کوچه و خیابان و نهایتا درون سطل زباله شهری قرار میگیرند، از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزﺷﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ درآﻣﺪ و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺛﺮوت ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه و اﻳﻦ آﮔﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاردﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﻤﻮد ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻔﻜﻴﻚ زباله در مبدا بهترین ﺷﻴﻮه ﺑﺮای ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻫﺮ ﻛﺪام از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺳﻄﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ،ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺜﺎل :در ﻳﻜﻲ از ﺳﻄﻞ ﻫﺎ اﻧﻮاع زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬاﻫﺎ پوﺳﺖ ﻣﻴﻮه و …را رﻳﺨﺖ و ﺳﻄﻞ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﻚ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﻧﻮاع ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ کاﻏﺬ، ﭘﺎرﭼﻪ ، ﭼﻮب، ﻓﻠﺰات، ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎی ﻛﻨﺴﺮو و … ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻄﻞ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ توانید ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎ و ﻇﺮوف آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ راﺷﺴﺖ و ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻊ آوری ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﺼﺮف درﺳﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺼﺮف آب و اﻧﺮژی را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎورد و از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه زﺑﺎﻟﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﻨﺰل در درﺟﻪ اول ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﺲﻣﺎﻧﺪﻫﺎی مصرف درست می تواند تا حد زیادی هزینه های خانواده و مصرف آب و انرژی را پایین بیاورد و از تولید بیش از اندازه زباله جلوگیری کند. برای مدیریت زباله های منزل در درجه اول مواد قابل تجزیه مثل پس ماندهای آشپزخانه و مواد غذایی را از سایر مواد جدا کنید. این مواد به سرعت تجزیه میشوند و به طبیعت باز می گردند. پس ماندهای گیاهی نیز به کود کمپوست تبدیل می شوند که برای اصلاح خواص خاک و جبران مواد غذایی از دست رفته آن مفید است. روزنامه ها و کاغذهای باطله و دفترچه های تمام شده نیز قابل بازیافت هستند که باید جداسازی شوند. همچنین شیشه های به دردنخور منزل علاوه بر قابلیت مجدد تبدیل به شیشه در صورت بازیافت، فضای دفن زباله را نیز اشغال نمی کند. بنابراین شیشه ها را نیز در محل دیگری نگهداری کنید و وقتی انباشته شدند، آن را به مأموران بازیافت یا خریداران دوره گرد بفروشید. ظروف و قوطیهای فلزی و آلومینیوم را دور نیندازید. بازیافت آلومینیوم میتواند تا ۹۰ درصد در مصرف انرژی لازم برای ساخت آن صرفهجویی کند و آلودگی مرحله تولید آن را نیز ۹۵ درصد کاهش دهد. این قوطیها را نیز جدا نگه دارید و به فروشنده های دوره گرد بفروشید تا به قوطی، ظروف جدید، فویل و ظروف یک بار مصرف آلومینیومی تبدیل شوند. برای کاهش خطرات میکروب ها و حشرات در سطل زباله، از کیسه های پلاستیکی سالم جای میوه یا خریدهای دیگر استفاده کنید و هر شب در زمان مناسب زباله را به رفتگر تحویل دهید. کیسه های پلاستیکی، ضایعات پلاستیکی و لوازم پلاستیکی شکسته را جمع آوری کنید و به خریداران دوره گرد تحویل دهید. تا جایی که ممکن است از لباس و پارچه استفاده کنید. از پارچه های پنبه ای برای گردگیری و استفاده در آشپزخانه می توان بهره گرفت. بهتر است تا حد ممکن از اسباب بازیها و لوازم باتری دار استفاده نکنید. باتری ها حاوی مواد سمی هستند و قرار گرفتن آن در دسترس بچه ها کار درستی نیست. از قرار دادن لامپهای سوخته در محلی که قابل شکستن است، خودداری کنید، چون مواد موجود در آنها به شدت آلاینده است. ظروف غذا را ابتدا کاملاً تخلیه کنید و سپس بشویید. این کار باعث میشود رطوبت کمتری وارد زباله ها شود. خرده نان و پس مانده سفر ه را نیز می توانید برای پرنده ها بریزید. سعی کنید فقط مواد قابل تجزیه را داخل کیسه بگذارید و تحویل رفتگر بدهید. هنگام خرید از بسته بندی های زیاد وسایلتان از سوی فروشنده جلوگیری کنید. خرید تان را به صورت کلی انجام دهید. مثلاً برنج را برای مصرف طولانی مدت خریداری کنید. با این روش کیسه های کمتری برای بسته بندی استفاده می شوند. برای خرید نیز میتوانید از ساکهای پارچه ای که از پارچه های اضافی موجود در خانه ساخته اید، استفاده کنید. در صورت امکان شیرینی و آجیل را در پاکت های کاغذی بخرید. از ظروف یک بار مصرف نیز کمتر استفاده کنید. اگر در حیاط خانه تان باغچه دارید، میتوانید مقداری از زباله ها و پس مانده های آشپزخانه مثل بوست تخم مرغ، ضایعات سبزی و میوه و ضایعات گوشتی و دیگر مواد قابل تجزیه را در گوشه باغچه تان به کمپوست تبدیل کنید ۱- حتی الامکان از مصرف نایلون خودداری کنیم؛ زیرا پلاستیک هایی که مورد استفاده ما هستند اغلب قابل استفادهٔ مجدد نیستند. پلاستیکها از مواد غیر قابل تجزیه هستند و محیط زیست را به شدت آلوده می کنند. تا جایی که امکان دارد بهتر است از ظروف یک بار مصرف استفاده نکنیم۲- خریدهای هفتگی یا روزانه مان را محاسبه و به اندازه نیاز خود و خانواده مان خرید کنیم تا مجبور نشویم مواد غذایی سالم را به خاطر کهنه شدن و فساد به زباله تبدیل کنیم۳-هنگام خریدهای روزانه، بیش از حد لزوم از پاکت، نایلکس، مقوا و غیره برای حمل جنس های خریداری شده استفاده نکنیم – از ظروف پلاستیکی با دوام و در دار برای نگهداری مواد غذایی در یخچال یا مواد غذایی خشک مانند قند و شکر و ادویه استفاده کنیم ۵- از هر دو روی کاغذ و از تمام قسمتهای هر روی آن، استفاده کنیم – به همراه دستمال کاغذی، یک یا دو دستمال پارچه ای نرم و قابل شستشو داشته باشیم تا به این ترتیب مصرف دستمال کاغذی مان را به حداقل برسانیم ۷- از لامپ های کم مصرف یا لامپهای مهتابی که برق کمتری نسبت به لامپهای معمولی مصرف می کنند، استفاده کنیم ۸- غذا را به اندازه ای که می خواهیم بخوریم در ظرف بریزیم تا به این ترتیب مواد غذایی را تبدیل به زباله نکنیم ۹- ازخرده نان پسی مانده های سبزی ها، می توانیم برای تغذیه طیور خانگی پرندگان استفاده کنیم ۰ ۱- به پس ماندههای غذایی، آب اضافه نکنیم و آنها را به صورت خشک در ظرف مخصوص زباله و پس مانده مواد غذایی قرار دهیم ۷۹ درصد زباله ها را شهرنشینان تولید می کنند تجزیه اشیای پلاستیکی در طبیعت ۳۰۰ سال طول میکشد جایگاه وضعیت محیط زیست ایران در میان ۱۱ کشور دنیا، رتبه ۱۳۲ است هزینه جمع آوری و دفن هر تن زباله، ۳۵ هزار ریال است، برای تولید هر تن کاغذ باید ۱۵ اصله درخت تنومند قطع شود تولید هر تن آلومینیوم به ؛ تن سنگ معدن و ۷ تن زغال سنگ و قیر نیاز دارد، هر تن زباله علاوه بر تولید ۰۰ تا ۱۰۰ لیتر شیرابه، حدود ۰۰ مترمکعب گاز گلخانه ای دی اکسید کربن نیز از خود متصاعد می کند زباله هایی همچون پلاستیک، هیچ گاه تجزیه نمی شوند و کیسه های نایلونی به طور متوسط ۵۰۰ سال در محیط باقی می مانند سالانه ۲/۵ میلیون تن زباله خشک در تهران تولید می شود ۰ بازیافت ۳۰ درصد زباله خشک تهران، ۳۵۷ میلیارد ریال ارزش دارد ۰ سال گذشته ۳۰۰۰ تن کاغذ باطله تفکیک شده شهروندان مشهدی به سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد تحویل شد و جمعآوری این میزان کاغذ باطله از قطع ۵ هزار اصله درخت جلوگیری کرد برای تولید هر تن کاغذ باطله باید ۱۵ اصله درخت ۵۰ ساله قطع شود تولید آلومینیوم از آلومینیوم بازیافت شده به ۹۰ درصد انرژی کمتری نسبت به تولید آن از سنگ معدن نیاز دارد و همچنین بازیابی آلومینیومی آلودگیهای مربوطه را تا ۹۵ درصد کاهش می دهد مقدمه سپس و به راحتی و در کمترین زمان ممکن بدون هزینه های اضافی با استفاده از سیستم شوتینگ تفکیک زباله در مبداء این امر اجرایی : شده همچنین از سایر مزیتهای سیستم شوتینگ و تفکیک زباله در مبداء عبارتند از: پاکیزگی محیط محل سکونت و حذف بوی نا مطبوع در فضا از رفتن ریزش شیرابه زباله در راه پله ور آسانسورها و درنتیجه از بین رفتن حشرات و حیوانات موذی در ساختمان و محیط اطراف کاهش هزینه خدمات نظافت و په حداقل رساندن مصرف آب ۲- کاهش و تسریع در مدت زمان خارج کردن زباله ها و در نتیجه عدم استفاده مکرر از آسانسور و کاهش هزینه تعمیر و نگهداری به حداقل رساندن مصرف برق، آسانسور و روشنایی ، ضمن اینکه سیستم شوتینگ زباله و تفکیک زباله در مبدا و دستگاه تراکم و فشرده سازی زباله هیدرولیکی عملی تر، بهداشتی تر و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر است کلیه واحدها می بایست مجهز به مخازن تفکیک زباله در مبداً باشند. ▼مشخصات مخازن باید به ترتیب ذیل باشد▼ ◄ از سطوح صاف و بدون درز ساخته شود ◄ قابل شستشو باشد ◄ درب دار باشد ◄ از مواد مقاوم و ساده باشد ◄ حتی الامکان سبک باشد، کلیه مجتمع های ساختمانی باید دارای شوت زباله به تفکیک تر و خشک باشد ▼مشخصات کلی شوتینگ های زباله به شرح ذیل می باشد▼ کلیه دربهای شوتیگ زباله باید آب بند کامل و دارای واشر مناسب پلاستیکی باشد، در جنسی آنها از مواد مقاوم در مقابل خوردگی ، زنگ زدگی و ضربه باشد، ابعاد درب شوتیگ زباله به ترتیبی باشد که از ورود اجسام بزرگ و غیرمتعارف جلوگیری نماید ◄ اتاقک ذخیره سازی ابعاد اتاق باید به ترتیبی باشد که با در نظر گرفتن میزان زباله تولیدی قابلیت نگهداری زباله به مدت حداقل ساعت را داشته باشد. با احتساب سرانه تولیدی برای هر نفر ۱ کیلوگرم و دانسیته ۳۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب دیوارها و کف محل باید قابل شستشو و بدون درز و ترک باشد -دارای لوله کشی آب سرد و گرم باشد، دارای توری باشد، دارای چراغهای قاب دار ضد جرقه باشد ، دارای فاضلاب رو باشد دارای درب مناسب باشد، محل ذخیره و تحویل به شهرداری کلیه زباله های جمع آوری شده در مخازن زیر شوتینگهای زباله باید به این مکان جهت تحویل به عوامل شهرداری انتقال پیدا کند. محل مورد نظر در دسترسی ترین نقطه ممکن باشد قابلیت کنترل توسط افراد مسئول بر رفت و آمد و تخلیه وجود داشته باشد، ترجیحاً درب بارگیری توسط شهرداری از داخل خیابان باشد ◄ زباله ها بیمارستانی زباله های بیمارستانی شامل موادی هستند که با توجه به نوع کار و وظیفه در هر بخش بیمارستانی، متفاوت میباشند.مثلاً زباله بخش عفونی یا اطاق عمل، با مواد زاید آزمایشگاه یا بخش رادیولوژی، تفاوت محسوسی دارد و طبق یک بررسی، زباله بخش های مختلف بیمارستانها به هفت گروه تقسیم می شوند زباله های معمولی بیمارستان عموماً شامل زباله های مربوط به بسته بندی مواد و دیگر زباله های پرسنل شاغل در بیمارستان و خوابگاه های آنهاست ، زباله های پاتولوژیکی شامل بافتها، ارگان ها، قسمت های مختلف بدن، پنبه های آغشته به خون و چرک و مواد دفعی بدن همجون نمونه های مدفوع و ادرار و غیره جزو این گروه .۳ مواد زاید، محسوب می شوند مواد زاید پرتوزا شامل جامدات، مایعات و گازها بوده و در برخی از بخش ها و آزمایشگاه های بیمارستان ها وجود دارند که جمع آوری و دفع آنها دارای خصوصیات ویژه ای است مواد زاید شیمیایی شامل جامدات، مایعات و گازهای زاید میباشد که به وفور در بیمارستان ها وجود دارد، در بخشهای تشخیص و آزمایشگاه ها ماحصل نظافت و ضدعفونی بیمارستان، وسایل و ابزار تنظیف و ضدعفونی به انضمام داروها و وسایل دور ریختن اطاق عمل بخش دیگری از این فضولات را تشکیل میدهند. مواد زاید شیشیمیایی ممکن است خطرناک باشند فضولات شیمیایی خطرناک در سه بخش زیر تقسیم بندی می شوند بخشی از داروهای اضافی و یا فاسد شده، جزو اینگونه فضولات به حساب می ایند مواد ◄ قابل احتراق شامل ترکیبات جامد، مایع و گازی شکل مواد واکنش دهنده و موثر : در سایر فضولات که تا حدودی در زباله های بیمارستانی قابل تشخیص هستند از فضولات شیمیایی بی خطر مانند ﻗﻨﺪﻫﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎی آﻣﻴﻨﻪ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﻚﻫﺎی آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﻧﺎم ﺑﺮد .اﺳﻴﺪﻫﺎی آﻣﻴﻨﻪ و ﻧﻤﻚﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ نمک های سدیم، منیزیم، کلسیم، اسید لاکتیک، انواع اکسیدها، کربنات ها، سولفاتها و فسفات ها قسمتی از مواد زاید شیمیایی هستند ارانه راه حل برای حل مشکل موجود: دستگاه تراکم و فشرده سازی زباله، حجم زباله موجب افزایش هزینه های جمع آوری حمل و دفع نهایی آن می شود در صد بالای رطوبت نیز باعث تخریب سریع ماشین آلات جمع آوری و حمل و افزایش تولید شیرابه در کردن راه حل های برای مقابله با این دو مشکل در حال انجام است هدف این مطالعه طراحی و ساخت دستگاه تراکم و فشرده سازی زباله است که شیرابه هارا از ترکیب زباله خارج می سازد. در نتیجه حجم خشک زباله کاهش و مقدار شیرابه آن نیز به حداقل می رسد دریچه تفکیک زباله دیجیتال دریچه با طراحی – جالیبال و خیلی مدرن و سبک بودن و استفاده ورق استنلس استیل ۳۰۶ براق که برای زیبایی کار و تمیز بودن و هم قابل شستشو بودن ، این دریج جه را طراحی نمودم . در داخل دریچه سنسور در مکانی قرار گرفته که اگر همزمان در طبقات از دریچه تفکیک زباله استفاده شود و دکمه زباله خشک و دکمه زباله خشک یا تر را کسی زودتر فشار داده باشد در آن طبقه میتواند از دریچه تفکیک زباله استفاده کند و تا زباله از دریچه انتهایی عبور نکند دریچه ها قفل باقی میمانند و بعد از عبور زباله از دریچه انتهایی ، قفل سایر دریچه ها در طبقات آزاد ( باز شدن ) می شود. توضیح اشکال نقشه ها، نمودارها در صورت وجود به نحوی یک متخصص در آن زمینه بتواند اختراع را درک کند . استفاده از ورق های استیلی : برای جلوگیری پوسیدگی دستگاه به علت شیرابه هایی که وجود دارد، این دستگاه زباله را بعد از فشرده و آبگیری کردن وارد کیسه مخصوص می نماید، این دستگاه مجهز به میز مخصوص کیسه رباله میباشد که پس از پرشدن کیسه میتوان میز را مانند گاری دستی براحتی حرکت داد و در مخازن خیابانی تخلیه کرد، این میز گاری مجهز بالابر مخصوص جهت بالابردن کیسه سنگین زباله پرشده و تخلیه آن درون مخزن زباله میباشد، بازوی متحرکه که تمام استیل بوده و فشرده سازی زباله انجام می شود بسته بنالی زباله و ابعاد مختلف : این دستگاه کلا اتوماتیک بوده و هیچ نیازی به اپراتور ندارد کدام پسماندها سطل جداگانه ای غذا، پوست میوه و … را بریزید و سطل دیگری را به زباله های خشک زباله های تر مانند باقیمانده کنسرو و دهید مانند انواع ظروف پلاستیکی ، چوب ، کاغذ پارچه ، فلزات و قوطی های اختصاص شیشه ها و ظروف برای اینکه سطل بازیافت شما بهداشتی تر باشد می توانید قوطی های آلومینیومی را بشویید و بعد جمع آوری کنید . سیستم.. ، صبر صبر شوتینگ به راحتی و در کمترین زمان ممکن بدون هزینه های اضافی با استفاده از سیستم دریچه تفکیک زباله می توانیم استفاده کرد بیان واضح و دقیق مزایای اختراع و ادعا نسبت به اختراعات پیشین زمانع از تجمع حشرات و حیوانات موذی در داخل سیستم می راه پله و آسانسور و در نتیجه پاکیزگی محیط محل سکونت و حذف بوری نامطبوع در فضا از بیرون رفتن حشرات و حیوانات موذی در ساختمان و محیط اطراف ، کاهش هزینه خدمات نظافت و به حداقل رساندن مصرف آب کاهش و تسریع در زمان خارج کردن زباله ها در نتیجه عدم استفاده مکرر از آسانسور و کاهش هزینه تعمیر و نگهداری و به حداقل رساندن مصرف برق اسانسور و روشنایی تسریع و به صرفه تر شدن صنعت بازیافت ، کاهش هزینه دفع و نابود سازی زباله در کشور، حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی های محیطی سیستم ضد حریق برای این سیستم طراحی شده است ، کمتر نمودن هزینه، بهینه سازی مصرف سوخت ، قابل شستشوی سیستم توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع : دستگاه کمپکتور از ورق استیل با ضخامت مختلف می باشد دستگاه دارای جک هیدرولیکی می باشد سیستم هیدرولیک دارای شیر هیدرولیک های استار . فشار شکن . پمپ هیدرولیک باک ۵۰لیتری روغن . تابلو فرمان آن از جعبه کنتاکتورهای تله میکانیک. رله ها . تایمرها و میکرو سوعیچهای با شمارشگر شماره ایرانی درجه یک الکتروموتور kW۳اموتورژن ایرانی و شیلنگهای هیدرولیک ۳/۸ دولایه و اتصالات هیدرولیک مخصوص می باشد ابتدا در دریچه شوتینک ساده بورد وربارنگ آبی و قرمز مشخص شده که زباله های تر و خشک را می توانیم در مبدا تفکیک کنیم و برای فرهنگ سازی در بین مردم و درآپارتمان این طرح ایده خحیلی عالی ای شد. از طرح میتوان در اداره ور بیمارستانها ……. می توان .۳ این طرح استفاده بشود در داخل ساختمانها و بیمارستانها و برج های بزرک و مجتمع ها اجزای عنصر اختراعی بازوی هیدرولیک ، استفاده .۳ ورقهای استیل به علت پوسیدگی داخل دستگاه .۳ این ورث استفاده می شود، سیستم اعلام پر شدن زباله در سطح زباله دارد، سیستم اللهސمتشوމަى آن کاملا خورد کار بوده و بدون اپراتور می باشد، این سیستم کاملا ضصد آب بوده، این سیستم مجهز به اتاق برق هم هست، دریچه تفکیک زباله دیجیتالی اینکه در بازیافت زباله ها نقش داشته باشیم باید زباله ها را در مبدا برای در نظر بگیرد در یکی از سطل ها انواع کنید بهتر است برای هر کدام از پسماندها سطل جداگانه ای غذا، پوست میوه و …. را بریزید و سطل دیگریرا به زباله های خشک زباله های تر مانند باقیمانده کنسرو و …….. دهید مانند انواع ظروف پلاستیکی ، چوب ، کاغذ پارچه ، فلزات و قوطی های اختصاص شیشه ها و ظروف برای اینکه سطل بازیافت شما بهداشتی تر باشد می توانید قوطی های آلومینیومی را بشویید و بعد جمع آوری کنید. سیستم شوتینگ به راحتی و در کمترین زمان ممکن بدون هزینه های اضافی با استفاده از سیستم دریچه تفکیک زباله می توانیم استفاده کرد . ◄ عنصر اختراعی انتقال بیماری و آلودگی شیرابه ها در آسانسور و راهروهای ساختمان میگردد ابتدا در دریچه شوتینگ ساده بود و هیچ سیم در آن وجود نداشته که زباله تر و خشک را جدا کند من با طراحی جدید و مدرن تر کردن دریجه دو عاد د سنسور قرار دادم که با رنگ آبی و قرمز مشخص شده که فرهنگ سازی در بین مردم و در آپارتمان این طرح ایده خیلی عالی می با شد. از طرح میتوان در اداره و بیمارستانها و… می توان از این طرح استفاده بشود دریچه تفکیک زباله دیجیتالی دریچه با طراحی جدید و خیلی مدرن و سبک بودن و استفاده از ورق استنلس استیل ۳۰ براق که برای زیبایی کار و تمیز بودن و هم قابل شستشو بودن ، این دریجه طراحی نمودم . در داخل دریاچه سنسور در مکانی قرار گرفته که اگر همزمان در طبقات از دریچه تفکیک زباله استفاده شود و دکمه زباله خشک و دکمه زباله خشک یا تر را کسی زودتر داده باشد در آن طبقه می تواند از دریچه تفکیک زباله استفاده نماید و تا زباله از دریچه انتهایی عبور نکند دریچه ها فقل باقی می ماند و بعد از عبور زباله از دریچه انتهایی ، قفل سایر دریچه ها در طبقات آزاد ( باز شدن ) می شود تکنیک ساخت دستگاه دستگاه کمپکتور از ورق استیل با ضخامت مختلف می باشد دستگاه دارای جک هیدرولیکی می باشد سیستم هیدرولیک دارای شیر هیدرولیک های استار فشار شکن پمپ هیدرولیک باک ۵۰لیتری روغن . تابلو فرمان آن از جعبه کنتاکتور های تله میکانیک رله ها . تایمرها و میکرو سوعیچهای با شمارشگر شماره ایرانی درجه یک الکتروموتور kW۳ اموتورژن ایرانی و شیلنگهای هیدرولیک ۳/۸ دولایه واتصالات هیدرولیک مخصوص می باشد دستگاه در دو حالت خودکار و دستی قابل کنترل می باشد که در حالت آماده بکار بصورت خودکار می باشد دستگاه دارای سیستم اعلام حریق می باشد ضمنا می توان تجهیزات خودکار اطفاء حریق رانیز در این سیستم نصسب کرد .ایت دستگاه در فضای که دسترسی آسان به آن برای حمل ترولی وجود ندارد طراحی شده که احتیاج به فضای بسیار کمتر ۱۰۰*۳۰۰سانتیمتر به ارتفاع زیر ۲ متر دارد دریچه قبلی ضد آب نبود وقتی لوله شوتینگ را شستشو انجام میشد از دریجه آب خارج میشد و باعث کثیفی بیرون شوتینگ میشد وسنگین بورد این دریجه و دوجدار نبودنش و نداشتن قفل کودک و نداشتن باز و محرک که برای راحت بسته شدنش ولی باطرح – جالیبال در دریچه تفکیک زباله دیجیتالی از بین بردن ریزش شیرابه زباله در راه پله و آسانسور و در نتیجه پاکیزگی محیط محل سکونت و حذف بوری نامطبوع در فضا از بین رفتن حشرات و حیوانات موذی در ساختمان و محیط اطراف ، کاهش هزینه خدمات نظافت و به حداقل رساندن مصرف آب کاهش و تسریع در زمان خارج کردن زباله ها در نتیجه عدم استفاده مکرر .۳ آسانسور و کاهش هزینه تعمیر و نگهداری و به حداقل رساندن مصرف برق آسانسور و روشنایی – تسریع و به صرفه تر شدن صنعت بازیافت ، کاهش هزینه دفع و نابود ﺳﺎزی زباله در کشور حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی های محیطی میشود.